آیا صدقه را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟

آیا صدقه را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟

به گزارش مشرق، صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی سرمایه گذاری صدقات برای فقرا نوشت:


سوال: آیا صدقه ای را که برای فقرا جمع آوری شده است، می توان در محلی سرمایه گذاری کرد و اصل و سود آن را برای فقرا مصرف کرد؟


پاسخ: جایز نیست، مگر اینکه با اجازه اهداءکننده باشد.